Повідомлення про позачергові Загальні збори ПАТ Енергетичні технології

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Україна, 04053, м. Київ, Львівська площа, буд. 8-Б, код за ЄДРПОУ – 30223172

Шановний акціонере!

27 грудня 2019 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, кімната переговорів) відбудуться позачергові загальні збори Публічного акціонерного товариства «Енергетичні технології» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 30223172, місцезнаходження – 04053, м. Київ, Львівська площа, 8-Б) (далі – «Товариство»). Пропонується наступний проект порядку денного:

 1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
 2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
 3. Про зміну типу Товариства.
 4. Про зміну найменування Товариства.
 5. Про зміну місцезнаходження Товариства.
 6. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.
 7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 8. Про затвердження положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду.
 9. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

 • щодо першого питання: Обрати Лічильну комісію у складі Іванової Галини Євгенівни;
 • щодо другого питання: Обрати Головою загальних зборів Лукасевича Василя Богдановича, Секретарем загальних зборів – Жилу Яну Едуардівну;
 • щодо третього питання: Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Енергетичні технології» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство;
 • щодо четвертого питання: 1. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Енергетичні технології» на Приватне акціонерне товариство «Енергетичні технології». 2. Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Енергетичні технології» на ПрАТ «Енергетичні технології».
 • щодо пятого питання: Змінити місцезнаходження Товариства з 04053, м. Київ, Львівська площа, буд. 8-Б на наступне: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б;
 • щодо шостого питання: Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства;
 • щодо сьомого питання: У зв’язку із спливом 26.04.2016 р. строку дії повноважень членів Наглядової ради Товариства, Федоренко Анатолія Васильовича – Голови Наглядової ради, Васильєвої Ірини Михайлівни – Заступника Голови Наглядової ради, Стафійчука Владислава Володимировича – члена Наглядової ради:1. Обрати Наглядову раду Товариства у складі: Заболотний Ігор Петрович – Голова Наглядової ради, Васильєва Ірина Михайлівна – заступник Голови Наглядової ради, Бурков Єгор Юрійович – член Наглядової ради. 2. Укласти із членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, затвердити їх умови та розмір винагороди. 3. Обрати особу, яка уповноважується на підписання таких договорів з боку Товариства, Директора – Колісника Вячеслава Івановича;
 • щодо восьмого питання: Затвердити положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду;
 • щодо девятого питання: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. 2. Надати Директору Товариства Коліснику Вячеславу Івановичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.energotech.com.ua/

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених загальних зборах Товариства, є 21 грудня 2019 року (станом на 24 годину).

До дня проведення загальних зборів Товариства та в день їх проведення акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, що стосуються внесених до порядку денного питань, за адресою: 04053, м. Київ, Львівська площа, буд. 8-Б (III поверх, кімната переговорів) в робочі дні з 10-00 до 16-00.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Колісник Вячеслав Іванович.

Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 36000000 штук, із них 36000000 штук голосуючих акцій.

До початку загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Реєстрація учасників зборів здійснюється 27 грудня 2019 року з 10.00 до 10.45. Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – також довіреність.

Довіреність, згідно із якою представнику надано повноваження приймати участь та голосувати на загальних зборах, має бути видана відповідно до вимог чинного законодавства України та може містити завдання щодо голосування – як і за яке (проти якого) рішення з питання порядку денного загальних зборів потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник має голосувати так, як передбачено у довіреності завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник голосує на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність з повноваженнями на участь та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь–який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Видача довіреності з повноваженнями на участь та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор

ПАТ «Енергетичні технології» В.І. Колісник