Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента – Публiчне акцiонерне товариство
  “Енергетичнi технологiї”
 2. Ідентифікаційний код юридичної особи – 30223172
 3. Місцезнаходження – 04053, м. Київ, Львiвська площа, буд. 8-Б
 4. Міжміський код, телефон та факс – (044) 246-73-50 (044) 235-58-75
 5. Електронна поштова адреса – energotechc@gmail.com
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – http://www.energotech.com.ua/
 7. Вид особливої інформації
  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
  II. Текст повідомлення
  Позачерговими загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Енергетичнi технологiї» 27.12.2019р. (Протокол №1 вiд 27.12.2019р.) (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства Заболотного Iгоря Петровича як представника акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Мережа фондових магазинiв плюс” (iдентифiкацiйний код – 21626465) строком на 3 (три) роки, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, пiдстава такого рiшення – рiшення позачергових загальних зборiв Товариства вiд 27.12.2019р. Протокол №1. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв – перебування на посадi фахiвця з бiржових операцiй Д-К Компанiя “Iнтелект-Iнвестментс”, спецiалiст по роботi з цiнними паперами (вiдповiдно до ДК 003:2010-професiонал з торгiвлi цiнними паперами). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
  Позачерговими загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Енергетичнi технологiї» 27.12.2019р. (Протокол №1 вiд 27.12.2019р.) (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, обрано на посаду заступника Голови Наглядової ради Товариства Васильєву Iрину Михайлiвну як представника акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Сова Капiтал” (iдентифiкацiйний код – 22950937) строком на 3 (три) роки, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, пiдстава такого рiшення – рiшення позачергових загальних зборiв Товариства вiд 27.12.2019р. Протокол №1. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв – перебування на посадi директора департаменту пенсiйних фондiв ПрАТ “КIНТО”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
  Позачерговими загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Енергетичнi технологiї» 27.12.2019р. (Протокол №1 вiд 27.12.2019р.) (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме, обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Буркова Єгора Юрiйовича як представника акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “КIНТО, Лтд” (iдентифiкацiйний код -19263860) строком на 3 (три) роки, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, пiдстава такого рiшення – рiшення позачергових загальних зборiв Товариства вiд 27.12.2019р. Протокол №1. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв – перебування на посадi внутрiшнiй аудитор ТОВ “Мультiброк, внутрiшнiй аудитор ТОВ “КУА “IТТ-Менеджмент”, керiвник вiддiлу з управлiння активами ТОВ “КУА “IТТ-Менеджмент”, керiвник департаменту торгiвлi цiнними паперами (вiдповiдно до ДК003:2010-директор департаменту торгiвлi цiнними паперами) ТОВ “КIНТО, Лтд”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
  III. Підпис
 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Директор Колiсник Вячеслав Iванович (підпис) 28.12.2019
 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Директор Колiсник Вячеслав Iванович (підпис) 28.12.2019

ЕЦП