Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про зміну типу акціонерного товариства).

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
Приватне акціонерне товариство «Енергетичні технології»
I. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента
  Приватне акцiонерне товариство “Енергетичнi технологiї”
 2. Ідентифікаційний код юридичної особи
  30223172
 3. Місцезнаходження
  04070, Київська обл., м. Київ, Петра Сагайдачного, буд. 25-Б
 4. Міжміський код, телефон та факс
  (044) 246-73-50 (044) 235-58-75
 5. Електронна поштова адреса
  energotechc@gmail.com
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
  http://www.energotech.com.ua/
 7. Вид особливої інформації
  Відомості про зміну типу акціонерного товариства
  II. Текст повідомлення
  Позачерговими загальними зборами Публiчного акцiонерного товариства «Енергетичнi технологiї» 27.12.2019р. (Протокол №1 вiд 27.12.2019р.) (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну типу Товариства, а саме, з Публiчного акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне товариство та про змiну найменування Товариства, а саме, з Публiчного акцiонерного товариства “Енергетичнi технологiї” на Приватне акцiонерне товариство “Енергетичнi технологiї”, пiдстава такого рiшення – рiшення позачергових загальних зборiв Товариства вiд 27.12.2019р. Протокол №1. 20.01.2020 року державним реєстратором вiддiлу з питань державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Подiльської районної в мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї було проведено державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а саме, змiна повного найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства “Енергетичнi технологiї” на Приватне акцiонерне товариство “Енергетичнi технологiї”.
  III. Підпис
 8. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 9. Найменування посади Колiсник Вячеслав Iванович
  Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  21.01.2020
  (дата)

ЕЦП

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про зміну типу акціонерного товариства).